Welkom

Op de website van het Nizinny Verbond Nederland. 

Polski-Owczarek-Nizinny Verbond Nederland

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 1.

BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP.

Indien een lid voor het lidmaatschap bedankt, kan een bijbehorend gezinslidmaatschap desgewenst gewijzigd worden in een lidmaatschap.Heeft de opzegging van het lidmaatschap niet vóór 1 december plaatsgehad, dan is men verplicht de contributie over het volgende jaar te voldoen.

Artikel 2

ONTZETTING UIT HET LIDMAATSCHAP.

a. Het besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur, conform artikel 6 van de statuten, dient volgens de volgende procedure tot stand te komen:

b. Een bestuurslid doet het voorstel tot ontzetting in de bestuursvergadering. Het bestuur besluit vervolgens al dan niet tot ontzetting van het lidmaatschap over te gaan.Het voorstel tot ontzetting wordt schriftelijk aan het bestuur gedaan door tenminste 20 stemgerechtigde leden. Het bestuur is daarop gehouden in de eerstvolgende bestuursvergadering het betrokken lid gelegenheid te geven, in tegenwoordigheid van 3 vertegenwoordigers van de voorstellers, zich te  verdedigen. Daarop besluit het bestuur al dan niet tot ontzetting uit het lidmaatschap over te gaan. Indien het bestuur het voorstel afwijst, is de procedure geschillencommissie zonder tussenkomst van de Algemene ledenvergadering van toepassing.

c. Een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap zal per aangetekende brief aan het betrokken lid worden medegedeeld.

d. Elke uitzetting uit het lidmaatschap dient binnen 8 dagen schriftelijk aan de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland te worden gemeld, zulks onder opgaaf reden.

e. Zij, die hebben opgehouden lid van de vereniging te zijn, kunnen nimmer enige aanspraak maken op haar bezittingen.     

Artikel 3.

GELDMIDDELEN EN JAARLIJKSE BIJDRAGEN.

De jaarlijkse contributie dient vóór 1 februari van het betreffende verenigingsjaar aan de penningmeester te worden betaald. In februari wordt een aanmaning verzonden waarbij wegens te late betaling een opslag van een jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen bedrag verschuldigd wordt. Van degene, die op 1 maart niet betaald heeft, worden de lidmaatschapsrechten opgeschort tot het moment van betaling en administratieve verwerking door de vereniging. Op 1 april worden deze leden afgevoerd van de ledenlijst wegens wanbetaling en volgt publicatie in het verenigingsblad.

Artikel 4.

BESTUUR.

a. De  voorzitter leidt de vergaderingen van bestuur en leden, regelt de volgorde van behandeling van zaken ter vergadering af te doen en zorgt voor de handhaving van statuten en het huishoudelijk reglement.

b. De secretaris voert de correspondentie en houdt daarvan kopie. De goedgekeurde, door hem en de voorzitter ondertekende notulen der vergaderingen, dienen in één verzamelmap in het archief van de vereniging  gehouden te worden. Hij verzorgt de verzending van de oproepingen van alle bestuurs- en ledenvergaderingen.Hij houdt een in boekvorm gehouden presentielijst bij van de aanwezige leden op de Algemene en/of Buitengewone Algemene Ledenvergadering, welke ieder van de aanwezige leden op de vergadering verplicht is te tekenen. Hij houdt een introductielijst bij voor de vergaderingen en bijeenkomsten.Jaarlijks stelt hij een verslag samen omtrent het door het bestuur  gevoerde beleid en de stand van zaken binnen de vereniging, hetwelk na  goedkeuring door het bestuur in de Algemene Ledenvergadering aan de orde wordt gesteld onder de titel “jaarverslag”.

c. De penningmeester is verantwoordelijk voor de onder zijn berusting zijnde geldmiddelen van de verenging. De invordering van de te ontvangen gelden is aan hem opgedragen. Hij is belast met het opmaken van de rekening en verantwoording van het financiële beleid in het afgelopen verenigingsjaar  zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Tevens legt hij de vergadering een begroting voor.

d. Bestuursleden en andere functionarissen zijn verplicht bij het beëindigen van hun functie de onder hun berusting zijnde verenigingsstukken binnen 14 dagen aan het bestuur of een door deze aan te wijzen persoon af te dragen.      

Artikel 5.

INTRODUCEES.

Leden kunnen introducés voordragen tot het bijwonen van vergaderingen en bijeenkomsten georganiseerd door de vereniging. Over toelating daartoe beslissen de daar aanwezige leden. De introducé en het introducerende lid zijn verplicht te tekenen op de introductielijst. Met het zetten van de handtekening aanvaardt het introducerende lid de volledige verantwoordelijkheid voor de aanwezigheid en het gedrag van zijn introducé gedurende de vergadering.

Artikel 6.

WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan alleen worden besloten in een Algemene Ledenvergadering met tenminste twee-derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. De goedkeuring van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland op deze wijziging is vereist.

Artikel 7.

FOKREGLEMENT.

De leden van de vereniging zijn voor het fokken van de Polski Owczarek Nizinny gehouden aan het op de door de Algemene Ledenvergadering laatstelijk aangenomen fokreglement.Tot wijziging van het fokreglement kan alleen worden besloten in een Algemene Ledenvergadering met tenminste twee-derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 8.

MANDATERING VAN ADMINISTRATIEVE ZAKEN.

Het bestuur kan bepaalde administratieve taken voor maximaal 3 jaar mandateren aan leden van de vereniging. Na het verstrijken van een termijn kan het bestuur hetzelfde lid telkens opnieuw voor een periode van 3 jaar mandateren. Het bestuur zal aan de gemandateerde een bindende instructie opleggen, die tenminste de volgende zaken regelt:

-     een duidelijke beschrijving van taken en verantwoordelijkheden van de gemandateerde;

-     de communicatie met het bestuur;

-     de duur van het mandaat;

-     tussentijdse beëindiging van het mandaat door bestuur of gemandateerde;

-     vertrouwelijke omgang met gegevens, die ter kennis komen bij de taakuitoefening;

-     bij gegevensbewerking via de computer: de keuze van de software;

-     de kostenvergoeding door de vereniging.  In het algemeen blijven alle ingebrachte gegevens en de eventueel gebruikte specifieke software volledig en uitsluitend eigendom van de vereniging.

Artikel 9.

SLOTBEPALING.

In gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien, of bij enig verschil omtrent de toepassing, beslist in spoedeisende gevallen het bestuur, in alle andere gevallen de Algemene Ledenvergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 oktober 2005.