Welkom

Op de website van het Nizinny Verbond Nederland. 

Doorlopende tekst van de statuten, zoals deze statuten luiden na opmaak van notariële akte d.d.:

Statuten.

Naam en zetel:

Artikel 1.   

1.        De vereniging draagt de naam “Polski Owczarek Nizinny Verbond Nederland": afgekort: N.V.N.  

2.        Zij is gevestigd te Holten.

3.        Zij is opgericht op 11 oktober 2005. De vereniging is voor onbepaalde tijd aangegaan.  

4.        Zij is bij notariële akte opgericht d.d……….

5.        Zij is vermeld in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr……

Doel en verhouding tot de Raad van Beheer:

Artikel 2.

1 .       De vereniging heeft ten doel: de belangen van het ras Polski Owczarek Nizinny, alsmede van de fokkers en van de liefhebbers in Nederland te behartigen.  

2.        De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

           a.      het verstrekken van inlichtingen over dit ras;

           b.     het houden van vergaderingen en bijeenkomsten;

           c.      haar leden voor te lichten bij aankoop, import, dekking, benevens alles wat de fokkerij van haar ras betreft;

          d.     het verlenen van haar assistentie tot het laten registreren van kennelnamen bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland;

         e . het bevorderen van het inschrijven zowel van nesten als van enkele honden in het Nederlandse Hondenstamboek;

         f.      de uitgifte van een periodiek voor de leden;

         g.     het houden en het steunen van clubmatches en andere evenementen, alsmede het       stimuleren van de deelname aan tentoonstellingen;

        h.     behulpzaam zijn bij de vorming en de instandhouding van een goed keurmeesterkorps:

        i.       het bevorderen van het verkrijgen van gegevens met betrekking tot de gezondheid van het ras  en het registreren van erfelijk bepaalde gebreken ten behoeve van een verantwoorde fokkerij;

       j.       het zoveel mogelijk contact onderhouden met buitenlandse rasverenigingen van de Polski Owzcarek Nizinny;

      k.     andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn, mits niet in strijd met de statuten, reglementen en wettige besluiten van de Raad van Beheer.

3.   a.   De vereniging ontleent haar rechten aan de statuten, huishoudelijk reglement en overige reglementen van de Raad van Beheer en verplicht zich zonder voorbehoud tot naleving van die statuten, reglementen en wettelijk genomen besluiten van de Raad van Beheer.

     b.  De vereniging aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de Geschillencommissie voor de Kynologie en het Tuchtcollege voor de Kynologie. zoals weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer.

     c.  de leden van de vereniging zijn jegens de vereniging tot hetzelfde gehouden  als waartoe de vereniging vanwege haar lidmaatschap jegens de Raad van Beheer zal zijn gehouden op grond van de statuten en reglementen van de Raad van Beheer en de door de organen van de Raad van Beheer wettig genomen besluiten.

     d.     De vereniging is bevoegd tot het opleggen van de verplichtingen van de leden  jegens de Raad van Beheer, waarbij al hetgeen waartoe de vereniging jegens de Raad van Beheer is gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten en reglementen van de Raad van Beheer ook geldt als verplichtingen die de leden van de vereniging rechtstreeks jegens de Raad van Beheer hebben in de zin van artikel 46 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Verenigingsjaar:

Artikel 3.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Lidmaatschap:

Artikel 4.

1.                De vereniging bestaat uit natuurlijke personen, zijnde gewone leden, gezinsleden en ereleden. Voorts kent de vereniging begunstigers.

2.              Gewoon lid is degene die bij het begin van het boekjaar de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, als lid is toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 en aan zijn contributieverplichting heeft voldaan.

3.                Gezinsleden zijn de andere leden van het gezin, die woonachtig zijn op hetzelfde adres als het gewone lid en verder voldoen aan het gestelde in lid 2 van dit artikel.

4.                Ereleden zijn leden, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en door de algemene vergadering met een meerderheid van tenminste twee derde der geldig uitgebrachte stemmen tot erelid zijn benoemd. Zij zijn vrijgesteld van het betalen van de jaarcontributie. waarbij met uitzondering van het passieve kiesrecht alle overige rechten in stand blijven.

5.                Begunstigers zijn degenen die zich als zodanig bij het Bestuur hebben aangemeld en door het bestuur zijn toegelaten. Zij steunen de vereniging met een financiële bijdrage, waarvan het minimum wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

6.                Waar in deze statuten wordt gesproken van "leden" onderscheidenlijk "lid” worden respectievelijk daaronder verstaan zowel de gewone leden als de gezinsleden als de ereleden onderscheidenlijk zowel een gewoon lid als een gezinslid als een erelid, tenzij uitdrukkelijk van het tegendeel blikt.

7.                Elk lid krijgt de volledige tekst van de statuten en het huishoudelijk regiment als bedoeld in artikel 20 juncto artikel 21 toegezonden.

Toelating tot het lidmaatschap:

Artikel 5.

1.       De opgave voor hel lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur. Het kandidaat-lid is gehouden om de voor de ledenadministratie noodzakelijke gegevens te verstrekken.

2.        Het bestuur beslist in eerste instantie omtrent de toelating van leden en gezinsleden.

3.        De namen van de door het bestuur toegelaten leden worden gepubliceerd in het eerstvolgende periodiek van de vereniging.

4.        Binnen veertien dagen na deze publicatie kan een lid bij het bestuur schriftelijk bezwaar aantekenen tegen de toelating van één of meer van de vermelde personen.

5.        Gehoord het kandidaat-lid en de bezwaarde neemt het bestuur opnieuw een besluit over toekenning van het lidmaatschap.

6.        Van een bestuursbesluit tot niet toelating van dc ingebrachte bezwaren door leden, geeft het bestuur bij aangetekend schrijven en met redenen omkleed onverwijld kennis aan de kandidaat.

7.        Tegen het in eerste of in tweede instantie niet toekennen van het lidmaatschap kan de kandidaat binnen 28 dagen schriftelijk en aangetekend via het bestuur in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering.

8.        De algemene vergadering besluit in haar eerstvolgende vergadering met een normale meerderheid van stemmen over het wel of niet toelaten van een kandidaat-lid.

9.        Het lidmaatschap loopt evenredig aan het verenigingsjaar zoals vermeld in artikel 3.

Einde van het lidmaatschap:

Artikel 6.

1.        Het lidmaatschap eindigt:

         a.    overlijden van het lid;

         b.   door opzegging van het lid;

         c.    door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft  opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten of daarvan afgeleid in de reglementen te voldoen; wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur;

       d.  door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

2.        Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 28 dagen. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

3.        Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

4.        Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

5.        Behouden in bijzondere gevallen, vervalt het lidmaatschap automatisch wanneer voor een bepaald tijdstip- vast te stellen door het bestuur, gehoord de algemene vergadering- niet aan de verplichting tot contributie betaling is voldaan,

6.        Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen 28 dagen na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering in de eerstvolgende bijeenkomst. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld hetgeen nader wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.

7.        Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Jaarlijkse bijdragen:

Artikel 7.

1.        De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. De nadere regeling hiervan kan plaatsvinden in het huishoudelijk reglement als bedoeld in artikel 20.

2.        Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

3.        Inzake de contributie van ereleden wordt verwezen naar artikel 4 lid 4 van deze statuten.

Bestuur:

Artikel 8.

1.        Het bestuur beslaat uit tenminste 5 en ten hoogste 9 meerderjarige ledendie door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden.

2.        De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als 10 gewone leden.

3.        De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een voordracht door 10 of meer gewone leden moet tenminste 7 dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

4.        a. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van vergadering, waarin tenminste 15 gewone leden – bestuursleden daaronder niet inbegrepen- aanwezig zijn;

          b. In het huishoudelijk reglement kan worden bepaald, dat er tenminste meer dan 15 gewone leden aanwezig dienen te zijn.  

5.        Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.

6.        Indien slechts één voordracht is opgemaakt wordt het in die voordracht vermelde lid geacht benoemd te zijn, onverminderd de gelding van het bepaalde in lid 4 van dit artikel.

7.        Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

Einde bestuurslidmaatschap- periodiek lidmaatschap-schorsing:;

Artikel 9.

1.        Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd- kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2.        Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af-, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is direct herkiesbaar.

3.       Degene die in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

4.        Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, houdt een bestuurder op bestuurder te zijn:

          a. indien en zodra hij om welke andere reden ook dan testamentair  bewind, het vrije beheer over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk  verliest;

        b.  door ontslag, hem gegeven door het orgaan dat hem heeft benoemd; 

        c.  door overlijden;

        d.  door tussentijds aftreden op eigen verzoek;

        e.  door zijn ontslag, hem gegeven door de rechtbank;

        f.  door omstandigheden als omschreven in artikel 6 van deze statuten;

        g.  door oplegging van een diskwalificatie of een andere straf zijdens het Tuchtcollege van de Raad van Beheer vanwege overtreding van het Kynologisch of ander reglement van de Vereniging Raad van Beheer.  

Bestuursfuncties - besluitvorming van het bestuur:

Artikel 10.

1.        Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het zal voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. De voorzitter der vereniging wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. Artikel 8 en 9 van deze statuten zijn van overeenkomstige toepassing.

2.         Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen openmaakt, die door het bestuur worden vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

3.        Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven, alsmede over de wijze van de vervanging van de taken van de bestuursleden. Tevens regelt het huishoudelijk reglement de vaste plaatsvervanging van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Bestuurstaak-vertegenwoordiging:

Artikel 11.

1.        Behoudens de beperking volgens de wet, statuten en huishoudelijk reglement is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2.        Het bestuur vergadert zo dikwijls als dat nodig is dan wel naar het oordeel van de voorzitter en de secretaris of van tenminste de helft plus één van het aantal zittende leden van het bestuur.

3.        De secretaris stelt in overleg met de voorzitter de agenda samen. De agenda vermeldt tenminste de inbreng vanuit de taken van alle bestuursleden, alsmede standaard terugkerende punten.

4.        Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd om de lopende zaken te behartigen. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. De termijn, waarbinnen deze vergadering uiterlijk dient te worden belegd, wordt in het huishoudelijk reglement nader bepaald.

5.        Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd en opgeheven.

6.        Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een derde verbindt.

7.        Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:

1. Onverminderd het bepaalde onder 2. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van verplichtingen een bedrag of waarde van een in het huishoudelijk reglement genoemd bedrag in euro’s te boven gaande:

2.           a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende zaken/ registergoederen;

              b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;

               c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;

               d. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen  uitstel kunnen lijden;

              e. het aangaan van dadingen;

              f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

8.        Onverminderd het in lid 5 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:

             a. hetzij door het bestuur:

             b. hetzij door de voorzitter en de secretaris:

             c. hetzij door de voorzitter en de penningmeester:

             d. hetzij door drie door het bestuur uit haar midden aangewezen leden.

Het huishoudelijk reglement kan hier nadere regels over vaststellen.

Jaarverslag, rekening en verantwoording:

Artikel 12.

1.        Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

2.        Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording van het bestuur vorderen.

3.        De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Tevens wordt tenminste één plaatsvervanger aangewezen. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

4.        Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan ten behoeve van de commissie van onderzoek een deskundige worden benoemd, hetzij door de commissie zelf hetzij door de algemene vergadering. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

5.        De last aan de externe deskundige kan te allen tijde worden herroepen, doch uitsluitend door de algemene vergadering.

Algemene vergadering:

Artikel 13.

1.         Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2.        Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergaderingen komen onder meer aan de orde:

           a.  het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 12 lid2met het verslag van de in lid 3 bedoeld commissie;

           b.  de begroting van het nieuwe jaar, tenzij deze reeds is vastgesteld door de ledenvergadering;  

          c.   de benoeming van de in artikel 12 lid 3 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;  

         d.  voorziening in eventuele vacatures;

          e.  voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.  

3.        Andere algemene veranderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk    oordeelt.

4.        a. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan 28 dagen;

          b. indien aan het verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven,kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping   overeenkomstig het gestelde in artikel 17 van deze statuten;

         c. in afwijking van het hiervoor onder a. genoemde aantal leden, dat bevoegd is tot het bijeenroepen van een ledenvergadering, kan in het huishoudelijk reglement - in relatie tot de omvang van het ledenbestand - een vast getal aan leden worden opgenomen.   

Toegang en stemrecht:

Artikel 14.

1.        a. Alle gewone leden, gezinsleden en ereleden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder één stem, een en ander echter uitsluitend ingeval zij niet zijn geschorst. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden gesteld, zoals over legitimatieplicht en het aantonen van de contributie betaling;

          b. Van elke vergadering wordt een presentielijst bijgehouden. Bestuursleden der vereniging, die zijn geschorst, hebben geen stemrecht ter algemene vergadering.  

2.        Met inachtname van het gestelde onder lid 1.a. beslist de vergadering over toelating van niet-leden, zoals introducés tot een bijeenkomst. Hiervan wordt melding gemaakt in het verslag, dan wel op de presentielijst.

3.        Stemmen bij machtiging is niet toegestaan.

Voorzitterschap-notulen;

Artikel 15.

1.        De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2.        Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeengeroepen hebben kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Besluitvorming door de algemene ledenvergadering:
Artikel 16.

1.        Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd wordt over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2.        Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, minstens 1/20 deel van de aanwezige stemgerechtigden dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3.        Voor elke schriftelijke stemming wordt vanwege het bestuur kenbaar gemaakt met welke invulling een stembriefje geldig is. Blanco stemmen worden in elk geval beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Blanco en ongeldige stemmen tellen wel mee voor het quorum. Over de inrichting van stembriefjes en over de benoeming en opheffing van de stemcommissie, kunnen in het huishoudelijk reglement nadere regels worden opgenomen.

4.        Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft gekregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft gekregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen- op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

5.        Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezingen van personen, dan wordt dit voorstel voor de volgende vergadering wederom in de agenda opgenomen. Staken de stemmen in die vergadering opnieuw, dan wordt dit voorstel geacht te zijn verworpen.

6.        Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of minstens 1/20 e deel van de aanwezige stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt, dan we conform een nadere uitwerking van dit lid in het huishoudelijk reglement.

7.        Schriftelijk stemming geschiedt met ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij minstens 1/20 e deel der aanwezige stemgerechtigden hoofdelijke stemming verlangt.

8.        Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

9.        Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding- ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

10.      De algemene vergadering kan in geval van calamiteit, een commissie - anders dan bedoeld in artikel 12 lid 3 - instellen ten behoeve van onderzoek en/of bemiddeling. De leden van deze commissie worden door de algemene vergadering aangewezen. Zo nodig kunnen deskundige personen, geen lid van de vereniging zijnde, aan deze commissie worden toegevoegd. Ontbinding van een zodanige commissie geschiedt uitsluitend door de algemene vergadering.

11.      Voor zover de statuten, het huishoudelijk reglement in afgeleide van de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Bijeenroepen algemene vergadering:

Artikel 17.

1         a. De algemene vergaderingen worden bijeenroepen door het bestuur.

              De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden of bij advertentie in minstens één veelgelezen landelijk dagblad;  

          b. De termijn van oproeping bedraagt minstens 14 dagen, doch minstens 28 dagen indien de agenda der vergadering een wijziging van de statuten bevat.

2.        Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 18.

Statutenwijziging:

Artikel 18.

1.        ln de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering. waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2.        Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste 28 dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld 28 dagen voor de vergadering aan de adressen van de leden toegezonden, dan wel gepubliceerd bij advertentie in tenminste één veelgelezen landelijk dagblad. In het huishoudelijk reglement kan een andere wijze van ter kennis brengen aan de leden van statutenwijziging worden opgenomen.

3.        Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering, waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig dan wordt binnen 28 dagen daarna een tweede vergadering gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4.        Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervoor toestemming van de Raad van Beheer op kynologisch Gebied in Nederland is verkregen en hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is het bestuur bevoegd, zoals bepaald in artikel 11 lid 8, respectievelijk ingevolge artikel 11 lid 5 van deze statuten dan wel nader geregeld in het huishoudelijk reglement of een daarop gebaseerde, incidentele beslissing van twee/derde van de ledenvergadering, waarin tenminste een door het huishoudelijk reglement bepaald aantal leden aanwezig is.

Ontbinding:

Artikel 19.

1.        De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in artikel 18 is dan van overeenkomstige toepassing.

2.       De bezittingen der vereniging worden dan met inachtname van het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek bij gewone meerderheid van stemmen aan een andere kynologische vereniging aangeboden. In geen geval mogen zij onder de leden worden verdeeld.

3.        Het archief wordt in stand gehouden overeenkomstig de voorgeschreven wettelijke termijnen.

Huishoudelijk reglement:

Artikel 20.

1.        De algemene vergadering stelt het huishoudelijk reglement vast.

2.        Artikel 17 en 18 zijn van overeenkomstige toepassing zij het, dat bij vaststelling en wijziging van dit reglement met een meerderheid van tenminste twee/derde van de aanwezige stemgerechtigde leden kan worden volstaan.

3.        Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of de statuten casu quo de statuten en reglementen van de Raad van Beheer.

Overige reglementen:

Artikel 21.

Afzonderlijke reglementen- zoals een fokreglement - worden geacht te behoren tot het huishoudelijk reglement en dienen overeenkomstig artikel 20 te worden aangenomen en gewijzigd.

Termijnwet:

Artikel 22.

Op de in deze statuten gemelde termijnen is de Algemene Termijnenwet van toepassing.

Artikel23.

1.        De vereniging is tegenover haar leden niet aansprakelijk voor enige schade, ontstaan tijdens vanwege de vereniging georganiseerde bijeenkomsten of evenementen van welke aard ook en evenmin voor enige schade ten gevolge van door de vereniging verleende adviezen of door welke oorzaak dan ook.

2.        De vereniging zal, onverminderd het bovenstaande, een verzekering aangaan inzake wettelijke aansprakelijkheid.