Welkom

Op de website van het Nizinny Verbond Nederland. 

Privacyverklaring.

In deze privacyverklaring willen we op een heldere en transparante wijze informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Polski Owczarek Nizinny Verbond houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Polski Owczarek Nizinny Verbond is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Polski Owczarek Nizinny Verbond Nederland

t.a.v. secretariaat

Populierenweg 25

7556 HA Hengelo 

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Polski Owczarek Nizinny Verbond Nederland verwerkt uw persoonsgegevens zodra u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt door de u medegedeelde informatie aangaande uw hond(en). Uw gegevens worden gebruikt door:

·        De ledenadministratie

·        De financiële administratie

·        Secretariaat

·        Een verenigingsevenement

De gegevens worden opgeslagen op de harde schijf van de administratie. Alleen de ledenadministratie houdt de wijzigingen bij. Uitgezonderd het bankrekeningnummer.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·        Voor- en achternaam + voorletters

·        Geslacht

·        Adresgegevens

·        Telefoonnummer

·        E-mailadres

·        Bankrekeningnummer (alleen door de financiële administratie)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Polski Owczarek Nizinny Verbond Nederland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Foto’s en beeldmateriaal.

Uw lidmaatschap of uw deelname aan de activiteiten van onze vereniging impliceert dat u akkoord gaat dat foto’s en beeldmateriaal gemaakt op activiteiten en evenementen van Polski Owczarek Nizinny Verbond openbaar gemaakt kunnen worden op de website, sociale media en in het clubblad. Tenzij u dit anders aangeeft. Voor wat betreft teksten, foto’s en beeldmateriaal dat u zelf aan onze vereniging bezorgt, gaan wij ervan uit dat u ons toestemming verleent tot publicatie op website, clubblad en op sociale media.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Polski Owczarek Nizinny Verbond verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van ons cluborgaan

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen         voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten, producten en activiteiten

- Polski Owczarek Nizinny Verbond verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

- Te voldoen aan verplichtingen Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. Dit houdt in dat wij 1x per jaar de ledenlijst doorgeven (alleen naam en adres) en de Clubmatch catalogus met namen en adressen van de deelnemers en alleen van de winnaars de e-mailadressen.

Geautomatiseerde besluitvorming.

Polski Owczarek Nizinny Verbond neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Polski Owczarek Nizinny Verbond) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Polski Owczarek Nizinny Verbond bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor alle gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Polski Owczarek Nizinny Verbond deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Polski Owczarek Nizinny Verbond blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de internet omgeving (webhosting), sociale media en het samenstellen en verzenden van het clubblad en nieuwsbrief. Voor het maken en verzenden van het clubblad worden gegevens (naam en adres) via de redactie verstrekt aan Editoo (www.editoo.nl). En uw e-mailadres wordt, voor het verzenden van de nieuwsbrief, verstrekt aan Digitoo. Tevens worden uw gegevens (naam en adres) overgemaakt aan de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, waarvan onze vereniging lid van is. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. Denkt u hierbij in het kader van gegevens van fokkers en dekreu-eigenaren aan geïnteresseerden. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven (andere partijen verstrekken). Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Polski Owczarek Nizinny Verbond gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Links  

Op de website van het Polski Owczarek Nizinny Verbond staan links naar website van andere organisaties/verenigingen etc.. Polski Owczarek Nizinny Verbond is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Polski Owczarek Nizinny Verbond is ook niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op de websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Polski Owczarek Nizinny Verbond. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ledenadministratie@nizinnyverbond.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Polski Owczarek Nizinny Verbond wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Polski Owczarek Nizinny Verbond neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via ledenadministratie@nizinnyverbond.nl.

Klachten.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacyverklaring.

Polski Owczarek Nizinny Verbond kan haar privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Deze laatste wijziging gebeurde op 31-01-2019.